Stránky www.outdoortrip.cz provozuje cestovní agentura společnosti Gergia-Trip LTD.  Tato společnost zastřešuje mnoho dalších aktivit, informace o nich naleznete na dalších webových stránkách :

  • www.heli-ski.cz
  • www.mountain-ski.cz
  • www.georgia-trip.com  .

Jelikož je tato cestovní agentura v této formě v počátcích, všechny potřebné dokumenty a podklady jsou v přípravné fázi a co nejdříve je pro Vás zveřejníme a zpřísupníme!!! Proto nás prosím zatím omluvte, snažíme se pro Vás udělat maximum :-) !

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti   Georgia-Trip, cestovní agentury, jakožto provozovatele

www.outdoortrip.cz, www.mountain-ski.cz, www.heli-ski.cz, www.georgia-trip.com

 

I.Úvodní ustanovení

Společnost Georgia-Trip LTD (dále jen CA) je oprávněná na základě živnostenského oprávnění provozovat činnost cestovní agentury. Předmětem činnosti je prodej zájezdů zahraničních cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů.

II.Uzavření cestovní smlouvy

Uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem služeb a klientem je provedeno v následujících krocích:

  • rezervace služeb a potvrzení údajů klientem
  • úhrada služeb klientem
  • závazné zaknihování služeb cestovní agenturou
  • přijetí potvrzení o zaknihování služeb (jež má platnost cestovní smlouvy) klientem

II. 1    Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím mailu, telefonu zveřejněného na internetových stránkách

CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od klienta. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb.

V případě odmítnutí objednávky bude CA kontaktovat klienta.

II. 2   Potvrzení objednávky služeb

Klient odesláním objednávky vyslovuje svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami CA, všeobecnými obchodními podmínkami pořadatelů služeb a souhlas s rozsahem poskytovaných služeb dle informací uvedených na webových stránkách CA.

Klient na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, tj. pokyny k úhradě s cenovou kalkulací, všeobecné obchodní podmínky CA.

II.3   Platební podmínky

Ceny uvedené v nabídce CA jsou konečné a stanovené pořadatelem služby.

CA vyzve klienta po odeslání objednávky k úhradě ceny nabízených služeb.

Veškeré poplatky za změny nebo za další služby jsou vyžadovány od klienta ze strany CA ihned.

II.3.1   Způsob platby

Klient se zavazuje uhradit plnou cenu služby na účet podle pokynů k platbě.

Rozdělení platby na zálohu a doplatek je možné jen u zájezdů a u ubytování, a to vždy až po domluvě s příslušnou cestovní kanceláří. CA stanovuje výši zálohy jako výši storno poplatku v případě odstoupení klienta od cestovní smlouvy. Záloha bude uhrazena do 45 dnů před odletem a doplatek pak musí být uhrazen bankovním převodem nejpozději do 30 dnů před odletem. Pro platbu doplatku bude přiřazen nový aktuální kurz platný ke dni doplatku, a to v momentě jeho vystavení. V případě včasného neuhrazení doplatku si CA vyhrazuje právo na stornování objednaných služeb bez nároku na vrácení zálohy. Poruší-li tedy klient svou povinnost zaplatit CA zbývající část celkové ceny do 28 dnů před předpokládaným zahájením čerpání služby (odletem), je CA oprávněna na náklady klienta a jménem klienta zrušit (stornovat) klientem objednanou službu, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Souhlas s těmito podmínkami je zároveň příslušnou neodvolatelnou plnou mocí udělenou klientem CA ke zrušení klientem objednané služby (k odstoupení od cestovní smlouvy). Zruší-li (stornuje-li) CA klientem objednanou službu z důvodu porušení povinnosti klienta zaplatit CA zbývající část celkové ceny, je klient povinen uhradit storno poplatek, který je stanoven ve výši zálohy.

Úhradou ceny na účet CA na základě vyúčtování v cestovní přihlášce zákazník současně zmocňuje CA k převedení uhrazené částky na účet pořadatele služeb.

Cena vybrané cestovní služby může být uhrazena buď v eurech, dolarech nebo v českých korunách. Každému klientovi je při objednání služby přiřazen v daný den aktuální kurz České spořitelny a.s. devizy-prodej v den objednání, kterým je cena objednané služby přepočtena na české koruny. Veškeré́ poplatky spojené́ s platbou hradí́ klient.

Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd v plné výši. Peníze budou vráceny způsobem, jakým byla provedena platba, tzn. na účet vedený v CZK, USD, v EUR či jiné měně či předáním hotovosti obdobným způsobem, jakým proběhla platba. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě klientovi vzniknou.

II.3.2   Doklad o zaplacení

Dokladem o zaplacení služeb je pokladní stvrzenka o vkladu na účet vystavená bankou, výpis z účtu v případě, že klient provedl bankovní převod, a příjmový pokladní doklad v případě, že klient uhradil služby hotově zaměstnanci CA.

II. 4   Závazné zaknihování

Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání platby na účet CA či doručení hotovosti do CA.

V případě, že pořadatel služby nepotvrdí možnost závazného zaknihování v rezervačním sytému z důvodu aktuálních změn (změna v popisu služeb, změna ceny nebo vyprodání služeb), není cestovní smlouva uzavřena a klient má nárok na neprodlené vrácení všech již provedených plateb. Platby budou vraceny na účet, ze kterého klient platbu provedl či bude vrácena hotovost stejným způsobem, jako byla hotovost doručena. Klient ale nemá nárok na náhradu škody a vzniklých nákladů spojených s provedenou platbou. Pořadatel služby a CA si vyhrazuje právo na změnu potvrzení o zaknihování.

Do doby uhrazení celkové ceny služby není pořadatel služby povinen vystavit cestovní doklady nebo provádět jiné úkony.

Pořadatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od cestovní smlouvy i po uhrazení částky od klienta nebo po potvrzení o zaknihování služeb.

II. 5   Uzavření cestovní smlouvy

CA je povinna zaslat závazné zaknihování služeb u pořadatele klientovi. Klient je povinen překontrolovat toto potvrzení o zaknihování a potvrdit jeho přijetí dle pokynů CA. Cestovní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení závazného zaknihování služeb klientem. Pokud klient takto neučiní do 48 hodin od přijetí, bude CA považovat potvrzení o zaknihování za odsouhlasené a cestovní smlouvu za uzavřenou.

CA klienta upozorňuje, že v potvrzení o zaknihování se mohou vyskytnout rozdíly nebo dodatky od pořadatele služeb, které nebyly uvedeny v objednávce. Informace uvedené v potvrzení o zaknihování jsou nadřazeny všem ostatním informacím.

III.Cestovní doklady, víza

Klient je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní, země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.

Dále je klient povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení. Případné škody vzniklé klientovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová nebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení jdou výlučně k tíži zákazníka. CA není za tyto škody odpovědná, a to ani za případné zmeškání odletu klientem z některého z důvodů uvedených v předchozí větě či z důvodu obdobného. CA též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby a neručí ani za to, že bude možno náhradní služby zákazníkovi na požadovaný náhradní termín zajistit.

Pokyny k odjezdu obdrží klienti minimálně týden před odjezdem od CA.Letenky mohou být klientovi zprostředkovány samostatně.

IV.Pojištění účastníků zájezdu

Každý účastník zájezdu zprostředkovaného přes CA musí mít odpovídající pojištění, a to zejména u zájezdů sportovních. Účastník takovýchto zájezdů si je vědom, že se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí.

V.Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.

VI.Osobní údaje

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.