Obchodní podmínky

Kdo jsme?

Jmenujeme se OutdoorTrip SE a jsme evropská společnost (Societas Europaea) se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00, Brno, Česká republika, IČO 06784615, DIČ CZ06784615 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. H 629. Jsme vlastníkem a provozovatelem internetových stránek sdružujících služby různých poskytovatelů www.outdoortrip.com (dále jen „Internetové stránky“).

Co děláme?

Na našich Internetových stránkách zprostředkováváme spojení mezi vámi a dalšími poskytovateli nabízejícími zážitkové dovolené a cesty po celém světě (dále jen „Aktivity“) a cestovateli vyhledávajícími dobrodružství (dále jen „Zákazníci“). Zákazníci si tak na nich mohou najít a zarezervovat vybrané Aktivity a poskytovatelé jako vy na nich mohou prezentovat své Aktivity.

Prostřednictvím našich Internetových stránek dále spravujeme žádosti Zákazníků o rezervaci Aktivit, vaše potvrzení těchto žádostí a také vaším jménem od Zákazníků přijímáme platby, které vám následně přeposíláme.

Smlouva se uzavírá vždy pouze mezi vámi jako poskytovatelem a Zákazníkem jako objednatelem; OutdoorTrip smluvní stranou této smlouvy (dále jen „Smlouva o poskytnutí Aktivity“). Nesete výhradní odpovědnost vůči Zákazníkovi a za poskytnutí Aktivity i za dodržování veškerých právních a správních předpisů vztahujících se na tyto činnosti; v tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost a nemáme žádné povinnosti.

Jak to funguje?

Jakmile se k nám přidáte podepsáním smlouvy o partnerství se společností OutdoorTrip (dále jen „Smlouva o partnerství“), poskytneme vám uživatelské přihlašovací údaje a zřídíme vám partnerský účet na Internetových stránkách. Je třeba, abyste průběžně kontrolovali správnost svých kontaktních údajů a dalších informací a případně je aktualizovali (fakturační a kontaktní údaje atd.).

Prostřednictvím svého účtu můžete na Internetových stránkách vytvořit prezentaci svojí Aktivity a prohlížet všechny své Aktivity i další související informace (uživatelské statistiky, fakturace atd.), ale především komunikovat s námi i se Zákazníky při potvrzování a správě rezervací Aktivit.

Jakmile na Internetových stránkách vytvoříte prezentaci své Aktivity, budou ji Zákazníci moci zobrazit a prostřednictvím Internetových stránek rezervovat. Pokud si Zákazník vaši Aktivitu zarezervuje ve vybraném termínu, zašleme vám oznámení o rezervaci. Následně nám musíte co nejdříve oznámit, zda žádost přijímáte, či odmítáte, nejpozději však do 36 hodin.

Pokud žádost o rezervaci Aktivity přijmete, potvrdíme Zákazníkovi její rezervaci a prostřednictvím Internetových stránek přijmeme vaším jménem platbu (dále jen „Potvrzení“). Smlouva o poskytnutí Aktivity mezi vámi a Zákazníkem se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy vám a Zákazníkovi zašleme Potvrzení.

Pokud žádost o rezervaci v daném termínu odmítnete, musíte zároveň nabídnout náhradní termíny pro vybranou Aktivitu, které sdělíme Zákazníkovi; pokud si Zákazník jeden z těchto termínů do 48 hodin vybere, zašleme vám Potvrzení (v opačném případě budeme Zákazníka informovat, že daná Aktivita není v požadovaném termínu dostupná).

Pokud žádost o rezervaci přijmete, musíte zajistit dostupnost Aktivity v příslušném termínu.

Jakým způsobem budeme vaši Aktivitu prezentovat?

Společnými silami se budeme snažit vaši Aktivitu na našich Internetových stránkách prezentovat co nejlépe; z tohoto důvodu nám musíte poskytnout všechny potřebné informace týkající se Aktivity a zodpovědět naše případné dotazy. Rovněž jste povinni nám poskytnout všechny potřebné obrázky a loga pro použití na Internetových stránkách, přičemž nám pro tyto účely poskytujete bezplatnou licenci k použití těchto log a obrázků v rámci prezentace vaší Aktivity. Musíte zajistit, že máte oprávnění (tzn. disponujete všemi potřebnými právy) k použití těchto log a obrázků na našich Internetových stránkách.

Nesete výhradní odpovědnost za správnost popisu vaší Aktivity. Jste povinni nám poskytnout úplné a pravdivé informace o své Aktivitě pro účely její prezentace, včetně požadovaných schopností a zdravotního stavu Zákazníka a fyzické náročnosti Aktivity.

Dále nás musíte informovat o veškerých plánovaných změnách týkajících se vaší Aktivity, aby byly příslušné informace vždy aktuální. Zavazujete se, že s jakoukoli novou Aktivitu, kterou hodláte poskytovat, se nejdříve obrátíte na nás, abychom ji na internetu mohli poskytovat jako první.

Vyhrazujeme si právo z Internetových stránek odebrat jakoukoli prezentaci Aktivity, zejména pokud porušíte pravidla jejich používání, jakékoli povinnosti stanovené ve Smlouvě o partnerství a v těchto Obchodních podmínkách, nebo pokud budete jakýmkoli způsobem jednat v neprospěch nás, našich Zákazníků či dalších poskytovatelů.

Jak a kolik dostanete zaplaceno?

Cenu za vaši Aktivitu si určujete vy sami, musí však být přiměřená, konečná a zahrnovat veškeré daně a poplatky, které jste povinni zaplatit v souladu s příslušnými právními a správními předpisy (dále jen „Cena za Aktivitu“). Musíte zajistit, že Ceny za Aktivitu uvedené na našich Internetových stránkách nejsou vyšší než ceny, které uvádíte na jiných internetových stránkách či jinde.

Zákazníci vám Cenu za Aktivitu uhradí prostřednictvím našich Internetových stránek. Bezpodmínečně a neodvolatelně nás tímto zmocňujete přijímat prostřednictvím našich Internetových stránek platby, kterými Zákazníci hradí Cenu za Aktivitu.

Obdržené platby odpovídající Ceně za Aktivitu vám přepošleme ponížené o naši odměnu sjednanou ve Smlouvě o partnerství (dále jen „Odměna“). Nárok na odměnu nám vzniká v okamžiku zaslání Potvrzení; pokud však Zákazník Aktivitu zruší a zároveň bude mít nárok na vrácení plné Ceny za Aktivitu, nebudeme si Odměnu účtovat. Pokud Zákazník Aktivitu zruší a zároveň bude mít nárok na vrácení části Ceny za Aktivitu, budeme vám naši Odměnu účtovat v plné výši. Bezpodmínečně a neodvolatelně nás opravňujete odečíst si z Ceny za Aktivitu naši Odměnu či jakékoliv další případné částky, které nám dlužíte, z jakékoli Ceny za Aktivitu, kterou vaším jménem přijmeme.

Za prvních 10 potvrzených Aktivit, které poskytnete prostřednictvím našich Internetových stránek, vám přepošleme 100 % obdržené Ceny za Aktivitu (po odečtení naší Odměny), jakmile bude Aktivita poskytnuta nebo považována za zrušenou. Poté vám budeme přeposílat 30 % obdržené Ceny za Aktivitu, jakmile bude Aktivita potvrzena, a zbývajících 70 % pošleme, jakmile bude Aktivita poskytnuta, nebo považována za zrušenou bez nároku na vrácení peněz. Poskytnutí Aktivity potvrdíte prostřednictvím Internetových stránek uvedením kódů Aktivity poskytnutých Zákazníky. Kódy Aktivit by měly být vloženy na Internetové stránky nejpozději do 24 hodin po skončení dané Aktivity.

Platby budou prováděny pravidelně 5. a 25. dne každého měsíce za Aktivity, pro které bylo vydáno Potvrzení a/nebo které byly poskytnuty nejpozději pět kalendářních dnů před datem platby (např. pokud Aktivitu potvrdíte 3. den v měsíci, její cenu vám uhradíme 25. dne v měsíci, pokud Aktivitu potvrdíte 24. dne v měsíci, její cenu vám uhradíme 5. dne následujícího měsíce).

V naší Odměně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, která k ní bude připočtena v souladu s platnými právními předpisy, a rovněž nezahrnuje žádné další příslušné daně. V souvislosti s naší Odměnou vám vydáme a zašleme řádný daňový doklad. Nebudeme za vás hradit poplatky za bankovní převody nebo jakékoli další náklady účtované v souvislosti s platbami, které vám posíláme.

Mohu Aktivitu darovat?

Zákazníci mohou Aktivitu zakoupit jako dárek pro jinou osobu. Pokud ho osoba, pro kterou je dárek určen, přijme, musíte danou Aktivitu této třetí osobě poskytnout.

Jaká měna bude použita?

Cenovou kalkulaci Ceny za Aktivitu nám budete zasílat v eurech. Veškeré platby prováděné prostřednictvím Internetových stránek včetně plateb, které vám posíláme, a platby Cen za Aktivitu budou prováděny v eurech.

Co je třeba mít na paměti (vybrané daňové záležitosti)?

Nesete výhradní odpovědnost za plnění svých daňových a souvisejících povinností včetně povinnosti dodržovat veškeré daňové a jiné právní předpisy, které se na vás vztahují v zemi, ve které máte sídlo, v zemi, kde je poskytována Aktivita, nebo v České republice. Zejména odpovídáte za splnění povinnosti registrovat se u finančních či jiných orgánů veřejné moci a ohlašovat či podávat daňové přiznání či jiné podobné dokumenty, platby a srážky.

Jakým způsobem může Zákazník zrušit potvrzené Aktivity?

Každé Aktivitě musí být přiřazen jeden ze tří způsobů zrušení rezervace: benevolentní, běžný a přísný, přičemž podmínky jednotlivých způsobů zrušení jsou popsány níže (dále jen „Způsob zrušení rezervace“). Podle Způsobu zrušení rezervace může mít Zákazník právo na vrácení Ceny za Aktivitu nebo její části, v závislosti na tom, jak dlouho před prvním dnem Aktivity rezervaci zruší („Začátek Aktivity“). Na konkrétním Způsobu zrušení rezervace pro každou z vašich Aktivit se domluvíme při vytváření prezentace k dané Aktivitě na našich Internetových stránkách.

Benevolentní
 • Zrušení rezervace více než 4 dny před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 96 do 48 hodin před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 48 hodin před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Běžné
 • Zrušení rezervace více než 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 10 do 4 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 4 dny před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Striktní
 • Zrušení rezervace více než 30 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 30 do 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 10 dnů před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Bez vrácení peněz
  Tuto rezervaci nelze refundovat.

Zavazujete se Zákazníkům umožnit, aby prostřednictvím Internetových stránek mohli zrušit potvrzenou Aktivitu (odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Aktivity) v souladu s podmínkami vztahujícími se na příslušný Způsob zrušení rezervace, a zmocňujete nás, abychom Zákazníkovi vaším jménem vrátili Cenu za Aktivitu (nebo její část) v souladu s podmínkami vztahujícími se na daný Způsob zrušení rezervace. O zrušení vás budeme neprodleně informovat. Jakékoli nevratné platby, na něž máte v důsledku zrušení nárok, vám budou přeposlány spolu s ostatními platbami za ostatní Aktivity.

Porušíte-li jakoukoli povinnost stanovenou ve Smlouvě o partnerství nebo v těchto Obchodních podmínkách a toto porušení má nebo by mohlo mít negativní dopad na Zákazníka (což posoudíme my výhradně dle našeho uvážení), jsme oprávněni Zákazníkovi nabídnout možnost zrušit potvrzenou Aktivitu spolu s vrácením Ceny za Aktivitu v plné výši; v takovém případě máme nárok na Odměnu, jako kdyby ke zrušení nedošlo.

Zákazníci mají v souladu s právními předpisy o ochraně spotřebitele právo v zákonné lhůtě odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Aktivity; v takovém případě nás zmocňujete, abychom vaším jménem potvrdili ukončení Smlouvy o poskytnutí Aktivity a vrátili částku odpovídající Ceně Aktivity Zákazníkovi.

Co když Zákazník nedorazí nebo požaduje změny?

Není-li ve vašich podmínkách užívání služby stanoveno jinak, pokud se Zákazník nedostaví k poskytnutí Aktivity, bude rezervace považována za zrušenou a vy si ponecháte Cenu za Aktivitu (a my si v takovém případě vždy necháváme naši Odměnu).

Zákazníci vás prostřednictvím Internetových stránek mohou kontaktovat a požádat o změnu rezervace v souvislosti s objednanou Aktivitou, zejména o změnu termínu či počtu účastníků. Nejste povinni těmto žádostem vyhovět, ale zavazujete se vynaložit veškeré úsilí tak učinit, je-li to možné.

Jakým způsobem můžete zrušit potvrzené Aktivity vy?

Potvrzenou Aktivitu můžete prostřednictvím Internetových stránek zrušit, pouze pokud nastanou okolnosti mimo vaši kontrolu, které vám znemožňují Aktivitu poskytnout (např. počasí, nově přijaté předpisy apod.) Je-li to možné, musíte Zákazníkovi nabídnout náhradní termíny pro Aktivitu, přičemž však musíte Zákazníkovi vrátit Cenu za Aktivitu v plné výši, pokud na zrušení Aktivity trvá. Zmocňujete nás, abychom vaším jménem Zákazníkovi vrátili částku odpovídající Ceně za Aktivitu. Můžeme vás požádat, abyste doložili skutečnosti, na základě kterých jste Aktivitu zrušili; pokud neodpovíte nebo nedoložíte oprávněnost zrušení Aktivity, musíte nám zaplatit Odměnu, jako kdyby byla Aktivita řádně poskytnuta.

Jak bude probíhat vyřizování stížností od Zákazníků?

Jakékoli stížnosti Zákazníka v souvislosti s Aktivitou budete vyřizovat vy přímo se Zákazníkem dle vašich podmínek užívání služby. Pokud však Zákazník podá stížnost týkající se Aktivity po jejím poskytnutí prostřednictvím Internetových stránek, jsme oprávněni s cílem udržovat si spokojené Zákazníky a dobrou pověst na vlastní náklady vrátit Zákazníkovi částku odpovídající Ceně za Aktivitu nebo její části (podle našeho uvážení), aniž bychom s vámi věc nejdříve konzultovali. V takovém případě se zavazujete nahradit nám naše náklady a výdaje, a tudíž nám vůči vám vznikne pohledávka ve výši částky vrácené Zákazníkovi, kterou buď odečteme od jiných Cen za Aktivity, které vaším jménem obdržíme (k čemuž nás neodvolatelně opravňujete), nebo ji sami uhradíte přímo nám. O vrácení peněz Zákazníkovi vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím Internetových stránek.

Pokud nám sdělíte, že se stížností Zákazníka nesouhlasíte (což musíte učinit do 5 dnů poté, co od nás obdržíte oznámení o tom, že jsme Zákazníkovi vrátili peníze) a poskytnete nám dostatečné důkazy, že stížnost Zákazníka není odůvodněná, vrátíme vám zpět částky, které jsme od vás obdrželi jako náhradu za naše náklady a výdaje. Na naši žádost nám musíte poskytnout potřebnou součinnost při posuzování oprávněnosti jakékoli stížnosti od Zákazníka. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností souhlasíte a potvrzujete, že máme nárok na Odměnu bez ohledu na to, zda Klient podal Stížnost a byly mu vráceny peníze.

Jaké jsou vaše další povinnosti?

Jakmile Zákazník obdrží Potvrzení, je Smlouva o poskytnutí Aktivity považována za uzavřenou a řídí se vašimi podmínkami užívání služby. Vždy musíte jednat v souladu s právními předpisy, které se na vás vztahují, včetně předpisů upravujících propagaci, prodej a poskytování vašich služeb. Musíte zajistit, že vaše podmínky užívání služby jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a osvědčenými postupy. Podmínky užívání služby musejí být kdykoli dostupné na vašich internetových stránkách (odkaz na ně bude uveden v prezentaci Aktivity). Nejsme smluvní stranou Smlouvy o poskytnutí Aktivity a neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s Aktivitou (její propagací, prodejem i poskytnutím). Jste povinni Aktivitu poskytnout řádně a včas v souladu s prezentací Aktivity na Internetových stránkách.

Nesete výhradní odpovědnost za udržování v platnosti jakýchkoli případných povolení či schválení požadovaných pro poskytování Aktivit. V případě, že se na vás vztahují právní předpisy Evropské unie a vaše Aktivita představuje „soubornou službu“ či „cestovní službu“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, musíte zajistit, že splňujete veškeré povinné požadavky na propagaci, prodej a poskytování souborných služeb a/nebo cestovních služeb v souladu s právními předpisy, které se na vás vztahují. V takovém případě nám musíte poskytnout veškeré informace týkající se takové souborné služby či cestovní služby, abychom Zákazníkům poskytli příslušné informace a splnili naše povinnosti vůči Zákazníkům, a rovněž nám případně poskytnout potřebnou součinnost. V každém případě nám na naši žádost musíte poskytnout veškerou pomoc a součinnost, kterou můžeme přiměřeně vyžadovat v souvislosti s plněním Smlouvy o partnerství a s dodržováním příslušných právních a správních předpisů.

Jakou máte vůči nám odpovědnost?

Nahradíte nám škodu (včetně nákladů na právní zastoupení a ušlého zisku) vzniklou v důsledku vašeho porušení nebo v souvislosti s vaším porušením jakýchkoli povinností, jež vám stanovuje Smlouva o partnerství nebo tyto Obchodní podmínky, i za jakékoli škody vzniklé v důsledku našeho jednání vaším jménem v rámci oprávnění, která nám udělujte na základě těchto Obchodních podmínek. Dále nám nahradíte a odškodníte a ochráníte nás v souvislosti s jakýmikoli nároky vznesenými proti nám, které se týkají: (a) vašeho skutečného nebo údajného porušení povinností stanovených v těchto Obchodních podmínkách, (b) jakéhokoli skutečného či údajného porušení práv duševního vlastnictví nebo jakékoli související osobní újmy, smrti nebo škody na majetku, (c) vašich zaměstnanců (včetně jakéhokoli jednání či opomenutí ze strany vašich zaměstnanců nebo nároků vznesených ze strany vašich zaměstnanců), nebo (d) vašich daní a daňových povinností stanovených v jakýchkoli příslušných právních předpisech.

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu (včetně následných ztrát) vzniklé v souvislosti s provozem Internetových stránek a rezervováním Aktivit Zákazníky, nebo v důsledku těchto činností. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy neseme vůči vám odpovědnost pouze za přímé škody (ne za ušlý zisk), jež vám vzniknou v přímém důsledku záměrného porušení z naší strany, včetně z hrubé nedbalosti našich povinností stanovených v těchto Obchodních podmínkách, přičemž ve všech případech neseme odpovědnost do částky 500,00 EUR (pět set eur).

Co musíte o používání Internetových stránek vědět?

K Internetovým stránkám máte přístup a používáte je na vlastní riziko, náklady a odpovědnost. Berete na vědomí, že Internetové stránky mohou být nedostupné v důsledku výpadků připojení k internetu nebo nezbytné údržby; v této souvislosti vám vůči nám nevznikají jakékoliv nároky.

K přístupu na svůj účet potřebujete zadat své uživatelské přihlašovací údaje a heslo. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti svých uživatelských přihlašovacích údajů a hesla a za jejich používání. Veškerá přihlašování na Internetové stránky pomocí vašich uživatelských přihlašovacích údajů a hesla budou považována za přihlášení vaší osobou, včetně veškerých kroků a změn, které po vašem přihlášení budou na vašem účtu provedeny.

Nesmíte používat žádné kontaktní informace získané prostřednictvím Internetových stránek k šíření nevyžádané pošty bez ohledu na formu této komunikace a pochopitelně ani k šíření počítačových virů či podobných hrozeb. Zavazujete se používat Internetové stránky a komunikovat se Zákazníky řádným a civilizovaným způsobem a zdržet se urážení či vyhrožování Zákazníkům i jakéhokoli podobného chování. Pokud vaše jednání shledáme jako porušení zásad používání našich Internetových stránek (což jsme oprávněni učinit na základě vlastního uvážení), můžeme jakoukoli z vašich Aktivit z Internetových stránek odebrat, zrušit váš poskytovatelský účet nebo ukončit naši Smlouvu o partnerství. Nesmíte v žádném případě se Zákazníky komunikovat způsobem, který by mohl poškodit naše dobré jméno.

Internetové stránky a jejich obsah jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Nesete výhradní odpovědnost a tímto nám zaručujete, že máte dostatečná oprávnění zveřejňovat fotografie, videa, texty a jiné předměty duševního vlastnictví používané v prezentaci vaší Aktivity na našich Internetových stránkách, a že používání tohoto obsahu na internetu neporušuje žádná práva třetích osob. Internetové stránky můžeme kdykoli měnit a dále rozvíjet.

Jakým právem se naše smlouva řídí?

Uzavřením Smlouvy o partnerství se zavazujete k dodržování těchto Obchodních podmínek. V případě jakéhokoli rozporu má přednost Smlouva o partnerství. Smlouva o partnerství i tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

Vzájemná komunikace bude probíhat prostřednictvím Internetových stránek nebo naší hlavní kontaktní e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě o partnerství.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoli změny těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o partnerství musejí mít písemnou formu. Jakékoli dohody týkající se prezentace Aktivity na našich Internetových stránkách nebo jakékoli jiné formy ujednání mohou být uzavřeny, pouze pokud se dohodneme na předmětu dané dohody v plném rozsahu bez jakýchkoli výhrad kterékoliv smluvní strany.

Obě smluvní strany jsou povinny udržovat důvěrnost veškerých informací získaných od druhé smluvní strany a nesdělovat tyto informace žádné třetí osobě. Každá smluvní strana může tyto informace používat pouze pro účely plnění Smlouvy o partnerství.

Jak budou řešeny spory?

Pokud dojde ke sporu, přednostně se jej budeme snažit vyřešit smírnou cestou. Pokud však smírné řešení nebude možné, obě smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy o partnerství a/nebo s ní související budou s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci v souladu s Řádem uvedeného Rozhodčího soudu.

Jaké máme zásady ochrany osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme osobní údaje Zákazníků, musíme se řídit obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). V rozsahu, ve kterém vám takové údaje budeme přeposílat a vy je budete zpracovávat jako zpracovatel, se také musíte řídit nařízením GDPR.

Vaše dotazy

Naší prioritou je naše podnikání, a ačkoli je nezbytné stanovit si základní pravidla, abychom my i vy věděli, co máme dělat, jsme si vědomi, že náš vztah vyžaduje více než jenom dlouhou smlouvu o vzájemných povinnostech. Proto nás neváhejte kontaktovat, máte-li jakékoli otázky, nebo potřebujete-li s námi cokoli vyřešit. Měli bychom se přece řídit zdravým rozumem.

Platné od 10.10.2018