Obchodní podmínky

Kdo jsme?

Jmenujeme se OutdoorTrip SE a jsme evropská akciová společnost se sídlem na adrese Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00, Brno, Česká republika, IČO 06784615, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. H 629.

Jsme jediným vlastníkem a provozovatelem internetových stránek sdružujících služby různých poskytovatelů www.outdoortrip.com & www.outdoortrip.cz (dále jen „Internetové stránky“).

Co děláme?

Prostřednictvím našich Internetových stránek vás – cestovatele toužícího ať už po klidu nebo dobrodružství v přírodě nebo městě (dále jen „Zákazník“) spojujeme s poskytovateli (dále jen „Poskytovatelé“), kteří takové ať už poklidné či dobrodružné cesty a zážitky po celém světě nabízí (dále jen „Aktivity“); protože zážitky nejsou jen o adrenalinu, ale i o relaxaci, může Aktivita představovat také samostatné ubytování. Naše Internetové stránky nabízejí zákaznický přístup jak Poskytovatelům, kteří jej mohou využít k prezentaci svých Aktivit na Internetových stránkách, tak Zákazníkům, tedy například vám, kteří jej mohou využít k vyhledávání a rezervaci takových Aktivit (jsou-li dostupné).

Na Internetových stránkách zprostředkováváme uzavření smlouvy o poskytnutí Aktivity mezi vámi a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva o poskytnutí aktivity“), a to včetně zpracování vaší žádosti o rezervaci Aktivity a jejího potvrzení ze strany Poskytovatele, a dále jménem Poskytovatelů spravujeme a přijímáme platby, které jim uhradíte.

Poskytujeme služby jak Zákazníkům, tak Poskytovatelům, ale nejsme smluvní stranou Smlouvy o poskytnutí aktivity. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s jakoukoli Aktivitou (její propagací, prodejem i poskytnutím). Naše společnost není zástupcem Poskytovatelů a je oprávněna jednat jejich jménem jen za určitých okolností výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách (dále jen „Obchodní podmínky“).

Jak to funguje?

Registrací k užívání našich Internetových stránek a vytvořením zákaznického uživatelského účtu (dále jen „Registrace“) s námi uzavíráte smlouvu o užívání našich Internetových stránek, na jejímž základě vám na Internetových stránkách poskytneme osobní prostor a možnost rezervace Aktivit v konkrétních termínech a časech a za cenu u nich uvedenou (dále jen „Žádost o rezervaci“).

Na základě Registrace vám budou poskytnuty uživatelské přihlašovací údaje a zřídíme vám uživatelský účet. Je třeba, abyste průběžně kontroloval/a správnost svých kontaktních údajů a dalších informací a případně je aktualizoval/a.

Pokud Registraci dokončíte, zavazujete se dodržovat tyto Obchodní podmínky, a to na neomezenou dobu. Svůj uživatelský účet můžete smazat, čímž dojde ke zrušení Registrace a ukončení naší smlouvy o užívání Internetových stránek. Tyto Obchodní podmínky se však i nadále budou vztahovat na již zaslané Žádosti o rezervaci a další potvrzené Aktivity (např. budete muset uhradit jakoukoli Aktivitu, pokud již její Poskytovatel vaši příslušnou Žádost o rezervaci potvrdil, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste po provedení Žádosti o rezervaci svůj účet smazal/a).

Žádost o rezervaci lze zaslat i bez Registrace. V takovém případě se při odeslání Žádosti o rezervaci zavazujete dodržovat tyto Obchodní podmínky ve vztahu k zvolené Aktivitě.

Souhlasíte s tím, že odesláním Žádosti o rezervaci činíte Poskytovateli neodvolatelnou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytnutí aktivity týkající se zvolené Aktivity, která má být plněna k datu (datům) a čase (časech), jež jste zvolili, a za cenu uvedenou na Internetových stránkách.

Žádost o rezervaci vám po odeslání buď do 36 hodin na základě potvrzení Poskytovatele potvrdíme, nebo vám nabídneme možnost se Aktivity zúčastnit v jiném termínu, pokud ve vašem zvoleném datu (datech) a čase (časech) nebude Aktivita dostupná, přičemž tyto náhradní termíny budou co nejblíže tomu, který jste si původně vyžádal/a. Pokud vám nabídneme náhradní termín, můžete si do 24 hodin jeden z těchto náhradních termínů vybrat (v takovém případě bude Váš výběr příslušného náhradního data (dat) a času (časů) příslušné Aktivity považován za Žádost o rezervaci), nebo nám sdělit, že vám žádný z náhradních termínů nevyhovuje.

Souhlasíte s tím, že Smlouva o poskytnutí aktivity mezi vámi a Poskytovatelem se považuje za uzavřenou, jakmile vám vaši Žádost o rezervaci potvrdíme prostřednictvím Internetových stránek a e-mailem (dále jen „Potvrzení“).

Kolik Aktivity stojí a jak je uhradit?

Ceny jednotlivých Aktivit (dále jen „Cena“) jsou na Internetových stránkách vždy jasně zobrazeny v rámci prezentace dané Aktivity. Všechny Ceny jsou kótovány a placeny v eurech a tyto Ceny vyjádřené v eurech jsou konečné a zahrnují veškeré daně a poplatky; nadto může být na Internetových stránkách zobrazen informativní přepočet Ceny v místní měně (jiné než euro). Takové ne-eurové ceny jsou vypočteny na základě aktuálního směnného kurzu ECB (aktuální kurz nebo kurz k poslednímu dni); kvůli směnnému kurzu používanému vaší bankou (který se může lišit od kurzu ECB) se proto může skutečná vámi uhrazená ne-eurová cena lišit od informativní ne-eurové ceny zobrazené na Internetových stránkách. Neodpovídáme za to, jaký směnný kurz používá vaše banka, ani za z toho vyplývající rozdíl mezi Cenou zobrazenou na Internetových stránkách a částkou odečtenou z vašeho účtu.

Výhradní odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s Aktivitou nesete vy, vyjma nákladů na Aktivitu samotnou (které jsou zahrnuty v Ceně). Mimo jiné si vlastním jménem a na vlastní náklady a nebezpečí zajišťujete dopravu do místa Aktivity a z místa Aktivity. Pokud Vámi vybraná Aktivita nepředstavuje samostatné ubytování, je na Vás, abyste si také zajistili na vlastní náklady a nebezpečí případné ubytování (pokud byste se rozhodl/a pobývat na tomto nebo jiném místě delší dobu).

Platby lze provádět pouze on-line prostřednictvím Internetových stránek (pro tyto účely využíváme internetové platební brány poskytované renomovanými bankami nebo jinými institucemi, například PayPal). Zasláním Žádosti o rezervaci souhlasíte s tím, že jsme oprávněni dočasně zablokovat částku ve výši Ceny za Aktivitu na vaší kreditní nebo debetní kartě. Cena za Aktivitu pak z vaší kreditní či debetní karty bude s konečnou platností odečtena při Potvrzení; v případě zamítnutí Žádosti o rezervaci, nebo pokud nebude možné se dohodnout na náhradním termínu požadované Aktivity, bude Cena za Aktivitu co nejdříve uvolněna, a to nejpozději do 48 hodin (nebo do jiné doby, kterou určí vydavatel kreditní nebo debetní karty).

Za provedení Žádosti o rezervaci nám neplatíte žádnou provizi ani odměnu. Naše provize je zahrnuta v Ceně za Aktivitu a je hrazena Poskytovatelem na základě samostatné smlouvy mezi námi a Poskytovatelem.

O blokaci částky ve výši Ceny na vaší kreditní či debetní kartě vám zašleme potvrzení a další potvrzení obdržíte i po konečném odečtení této částky. Neneseme však žádnou odpovědnost ani povinnost poskytnout vám na úhradu Aktivity daňový doklad – to je výhradní odpovědností Poskytovatele. Pokud si přejete od Poskytovatele obdržet fakturu / daňový doklad, můžete se na nás prostřednictvím Internetových stránek obrátit a my Poskytovatele požádáme, aby vám jej vydal (nezaručujeme však, že tak Poskytovatel skutečně učiní, ani případnou správnost jakéhokoli takového dokumentu).

Mohu Aktivitu darovat?

Aktivitu můžete zakoupit i jako dárek pro jinou osobu. V takovém případě nám musíte poskytnout osobní údaje této osoby a její e-mailovou adresu, abychom mohli ověřit, zda daná osoba Aktivitu jako dar přijímá, a poskytnout jí potřebné informace o Aktivitě a zpracování jejích osobních údajů. Aktivitu lze zakoupit jako dar jen pro osoby starší 18 let. Pokud je dar zamýšlen pro osobu mladší 18 let, musí ji doprovázet její zákonný zástupce.

Co bych měl/a vědět, jakmile si úspěšně rezervuji Aktivitu?

Je na vás, abyste se na své náklady dostavil/a na místo Aktivity ve sjednaný den a čas, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí aktivity (a shrnuté v Potvrzení, které vám bylo zasláno prostřednictvím Internetových stránek a e-mailem).

Smlouva o poskytnutí aktivity se řídí podmínkami užívání služby Poskytovatele, které, jsou-li k dispozici, jsou zveřejněny přímo na Internetových stránkách nebo jsou dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného v prezentaci Aktivity. Pokud Poskytovatel žádné obchodní podmínky nevydal, řídí se Smlouva o poskytnutí aktivity platnými právními předpisy. Je vaší odpovědností se podrobně seznámit s platnými podmínkami, kterými se Smlouva o poskytnutí aktivity řídí, a naše společnost není povinna vám v tomto ohledu poskytnout jinou součinnost, než vás spojit přímo s Poskytovatelem Aktivity.

Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, Poskytovatel ve váš prospěch souhlasí s tím, že se některá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí aktivity budou řídit následujícími pravidly:

Podmínky zrušení rezervace

Aktivita se považuje za službu poskytovanou ve zvolený den (dny), která závisí na ročním období a počasí a která je s ohledem na tyto faktory jedinečná; jakmile je Aktivita potvrzena, není možné ji jednostranně zrušit jinak než postupem podle podmínek zrušení rezervace uvedených u Aktivity na Internetových stránkách a sjednaných ve Smlouvě o poskytnutí aktivity.

U každé Aktivity je uveden jeden ze tří způsobů zrušení rezervace: benevolentní, běžný a přísný. Podle způsobu zrušení rezervace můžete mít nárok na úplné nebo částečné vrácení uhrazené Ceny v závislosti na tom, jak dlouho dopředu před sjednaným prvním dnem Aktivity (dále jen „Začátek aktivity“) rezervaci rušíte.

Benevolentní
 • Zrušení rezervace více než 4 dny před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 96 do 48 hodin před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 48 hodin před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Běžné
 • Zrušení rezervace více než 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 10 do 4 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 4 dny před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Striktní
 • Zrušení rezervace více než 30 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 30 do 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 10 dnů před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Bez vrácení peněz
  Tuto rezervaci nelze refundovat.

Kdy může potvrzenou Aktivitu zrušit Poskytovatel

Pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Poskytovatele, které mu znemožňují Aktivitu poskytnout (nebo ji poskytnout bezpečným způsobem, např. počasí, nově přijaté předpisy apod.), je Poskytovatel oprávněn potvrzenou Aktivitu prostřednictvím Internetových stránek zrušit. Pokud to bude možné, nabídneme vám náhradní termín (termíny) Aktivity. Pokud však budete trvat na zrušení Aktivity, bude vám vždy vrácena celá částka Ceny.

Co dělat v případě, že se nebudete moci dostavit, nebo budete potřebovat svou rezervaci změnit

Není-li v podmínkách užívání služby Poskytovatele stanoveno jinak, pokud se nedostavíte v dohodnutém čase na místo Aktivity, bude Aktivita považována za zrušenou z vaší strany a Poskytovatel si ponechá Cenu za Aktivitu.

Prostřednictvím Internetových stránek lze Poskytovatele kontaktovat a požádat jej o změnu v souvislosti s objednanou Aktivitou, zejména o změnu termínu či počtu účastníků. Poskytovatel není povinen takové žádosti vyhovět, ale zavázal se vynaložit veškeré úsilí tak učinit, bude-li to možné.

Pokud se s Poskytovatelem dohodnete na změně týkající se Aktivity a Poskytovatel vás požádá o zaplacení dodatečné částky zvyšující Cenu a pokud s tím budete souhlasit, máte povinnost uhradit novou Cenu v plné výši, přičemž původně zaplacenou částku vám uvolníme/vrátíme. S provedením takové platby a uvolněním částky nám udělujete svůj souhlas.

Jak bude probíhat vyřizování vašich stížností?

Jakékoli stížnosti týkající se Aktivity je třeba uplatnit přímo u Poskytovatele Aktivity. Vůči nám v tomto ohledu nemáte žádná práva. Pokud po poskytnutí Aktivity zašlete jakoukoli stížnost prostřednictvím Internetových stránek, není naší povinností na ni jakkoli reagovat, avšak vyhrazujeme si právo záležitost prošetřit a v případě, že stížnost budeme považovat za oprávněnou, vás odškodnit vrácením celé uhrazené částky nebo její části. Na vrácení uhrazené částky nebo její části nemáte žádný nárok, pokud se k tomu výslovně nezavážeme.

Jaká jsou pravidla v případě, že Aktivita vyžaduje speciální dovednosti?

U některých Aktivit může být nutné, abyste vy i ostatní, kteří se jich budou účastnit, měli nejen dobrodružného ducha, ale splňovali i určité další požadavky (dále jen „Další požadavky“). Například může být nutné, abyste dosáhl/a určitého věku, měl/a určité znalosti či soubor dovedností, byl/a v určité fyzické kondici nebo dokonce byl/a držitelem (držitelkou) oficiálních povolení nebo certifikátů (například pokud Aktivita zahrnuje potápění, může být třeba, abyste měl/a potápěčské osvědčení, nebo pokud zahrnuje cestu do vysokých hor, může být nutné, abyste byl/a v odpovídající fyzické kondici).

Dáváme si záležet na tom, aby popis každé Aktivity na Internetových stránkách zahrnoval údaje o jakýchkoli případných Dalších požadavcích.

Je vaší výhradní odpovědností posoudit a ověřit si, zda vy i jakákoli jiná osoba, pro kterou příslušnou Aktivitu rezervujete, zcela splňujete veškeré Další požadavky na takovou Aktivitu.

Pokud se vy nebo osoba, pro kterou jste Aktivitu rezervoval/a, nemůže této Aktivity zúčastnit, protože nesplňuje příslušné Další požadavky na tuto Aktivitu, nemáte nárok na vrácení Ceny za Aktivitu (a Aktivita bude považována za řádně poskytnutou Poskytovatelem).

Nezletilí (osoby mladší 18 let)

Žádost o rezervaci může podat pouze osoba starší 18 let; osoby mladší 18 let (mladiství) mohou Žádost o rezervaci zaslat pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který nese plnou odpovědnost za to, že mladistvý splňuje veškeré podmínky účasti na příslušné Aktivitě, včetně případných Dalších požadavků.

Jakým právem se naše smlouva řídí?

Tyto Obchodní podmínky a náš vztah vzniklý v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek se v rozsahu povoleném platnými právními předpisy řídí výhradně českým právem.

Jak budou řešeny spory?

Pokud dojde ke sporu, přednostně se jej budeme snažit vyřešit smírnou cestou. Pokud to však nebude možné, sjednává se v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, že veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek a našeho vztahu vzniklého v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek budou s konečnou platností rozhodnuty českými soudy.

Jakékoli spory vzniklé mezi vámi a naší společností lze vyřešit také mimosoudně prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo řešení sporů online (ADR/ODR). Příslušným úřadem pro alternativní řešení sporů v České republice je Česká obchodní inspekce, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím www.coi.cz. Více informací o alternativním řešení sporů najdete na https://www.coi.cz/en/information-about-adr/; informace o řešení sporů online jsou dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Jaké máme zásady ochrany osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme vaše osobní údaje a předáváme je Poskytovateli, musíme se řídit obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace o zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Další informace

Komunikace mezi námi bude probíhat prostřednictvím Internetových stránek.

Tyto Obchodní podmínky můžeme kdykoli změnit nebo upravit, a to s okamžitou platností, jak bude případně přiměřeně vyžadováno za účelem dalšího poskytování služeb Zákazníkům i Poskytovatelům. Odpovědnost za to, že se s těmito změnami seznámíte, nesete vy. O jakékoli zamýšlené změně vás však budeme předem informovat a v případě, že s ní nebudete souhlasit, máte právo zrušit svůj účet a Registraci a ukončit naši smlouvu o užívání Internetových stránek. Na již zaslané Žádosti o rezervace a potvrzené Aktivity se však budou vztahovat Obchodní podmínky platné před příslušnou změnou.

Důležité upozornění: je dobré uzavřít vhodné pojištění

Naše společnost ani Poskytovatel Aktivity není povinen zajistit, abyste vy a ostatní osoby, které se účastní Aktivity, měli uzavřeno vhodné pojištění proti rizikům spojeným s Aktivitou. Jakékoli pojištění týkající se rizik, která mohou být s účastí na Aktivitě spojená, si musíte v požadovaném rozsahu zajistit sám (sama) a na vlastní náklady.

Žádná z našich služeb, Aktivita ani poskytování Aktivity nepředstavuje „soubornou službu“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (směrnice o cestovních službách). Na poskytování Aktivit se proto nevztahuje stejná úprava jako na poskytování souborných cestovních služeb, a nemusíte tak požívat stejnou úroveň ochrany, jako kdybyste si zakoupili soubornou cestovní službu (např. je možné, že nedostanete stejné množství informací týkajících se Aktivity, jako kdybyste si zakoupili soubornou cestovní službu, a Poskytovatel Aktivity nemusí nutně mít uzavřeno povinné pojištění pro případ insolvence, jak to u souborných cestovních služeb vyžaduje směrnice o cestovních službách).

Vzhledem k tomu, že při každé návštěvě Internetových stránek můžete zaslat Žádost o rezervaci více než jedné Aktivity pouze v rozsahu, v jakém všechny zarezervované Aktivity nepřesahují délku 24 hodin, také nezprostředkováváme „spojené cestovní služby“ ve smyslu směrnice o cestovních službách. Proto nemusíme mít uzavřeno povinné pojištění pro případ insolvence (které by mohlo být využito v případě naší neschopnosti uhradit Poskytovateli Cenu za Aktivitu, kterou jsme jeho jménem obdrželi, nebo vám vrátit Cenu za Aktivitu uhrazenou prostřednictvím Internetových stránek v případě, že byste na to měl/a právo).

Co musíte o používání Internetových stránek vědět?

Užívání Internetových stránek se vždy považuje za formu konkludentního souhlasu s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek.

K Internetovým stránkám máte přístup a používáte je na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost. Berete na vědomí, že Internetové stránky mohou být nedostupné v důsledku výpadků připojení k internetu nebo nezbytné údržby; z toho vám vůči nám nevznikají žádné nároky. Používáním Internetových stránek a využíváním našich služeb tímto udělujete společnosti OutdoorTrip právo vám bez předchozího oznámení zamezit v přístupu k Internetovým stránkám a právo bez předchozího oznámení pozastavit, změnit nebo deaktivovat váš profil nebo účet, pokud k tomu bude mít oprávněný důvod.

Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a za užívání svých uživatelských přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) a za jejich používání. Veškerá přihlášení na Internetové stránky pomocí vašich uživatelských přihlašovacích údajů a hesla budou považována za přihlášení vaší osobou, včetně veškerých úkonů a změn, které po takovém přihlášení budou na vašem účtu provedeny.

Internetové stránky a jejich obsah jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Naše společnost je oprávněna kdykoli Internetové stránky rozšiřovat a upravovat a také jejich provoz ukončit, aniž by jí tím vznikla povinnost nahradit jakoukoli škodu.

Internetové stránky obsahují materiál, který je v našem vlastnictví, nebo jej užíváme na základě licence. Tento materiál zahrnuje zejména design, rozložení, vzhled a grafiku. Kopírování je možné pouze s naším souhlasem. Pokud na Internetových stránkách užíváme ochrannou známku, která není v našem vlastnictví, a ani ji neužíváme na základě licence, je to na Internetových stránkách vždy uvedeno.

Internetové stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Tyto odkazy poskytujeme, abychom vám nabídli pohodlný přístup k dalším informacím. Uvedení těchto odkazů nesmí být vykládáno tak, že naše společnost příslušné internetové stránky schvaluje. Za obsah na odkazovaných internetových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

Platné od 10.10.2018